aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) to gospodarka, która charakteryzuje się oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, przede wszystkim poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Ten rodzaj gospodarki opiera się przede wszystkim na poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznaczy kierunki dla Gminy Tarnogród na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak:
• transport publiczny i prywatny,
• budownictwo publiczne,
• gospodarka przestrzenna,
• zaopatrzenie w ciepło i energię,
• gospodarka odpadami.

Dokument ten wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan będzie również ściśle związany z realizacją zapisów programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obejmować:
1. opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnogród”, zawierającego mierzalne cele i projekt działań na lata 2014 – 2020,
2. stworzenie bazy danych obejmującej tematykę gospodarki niskoemisyjnej – w ramach tego zadania będzie wykonana inwentaryzacja zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych oraz ewentualnie innych zanieczyszczeń z obszaru gminy w podziale na grupy źródeł,
3. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej
4. informację i promocję dotyczące udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu PGN.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnogród” jest dokumentem zwiększającym szanse rozwoju gospodarki dzięki wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W przyszłości dokument może okazać się niezbędnym warunkiem w uzyskaniu wsparcia dla przyszłych inwestycji w gminie Tarnogród ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


METODOLOGIA OPRACOWANIA PLANU

Plan jest opracowywany w oparciu o własną metodologię bazująca w dużym stopniu na narzędziach i technikach wypracowanych w trakcie realizacji unijnego projektu MODEL (Management of Domains related to Energy in Local Authorities) oraz rozwoju inicjatywy Komisji Europejskiej pt. „Porozumienie między burmistrzami na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym” (How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook, Covenant of Mayers, Committed to local sustainable energy), w ramach której powstał m.in. poradnik opisujący w jaki sposób opracować i wdrożyć plan działań na rzecz zrównoważonej energii na poziomie lokalnym. W przyjętej metodologii szczególna uwaga zwrócona jest na kwestie związane z wyjściową (bazową) inwentaryzacją wielkości i źródeł emisji dwutlenku węgla w gminie oraz na zasady przeliczania końcowego zużycia energii (z MWh) na emisję ekwiwalentu C02 (wyrażoną w tonach). Metodologia zakłada ekspercko-partycypacyjny model tworzenia planu, z wiodącą rolą ekspertów zewnętrznych, przy aktywnym wsparciu i zaangażowaniu władz gminy oraz pozostałych interesariuszy (tj. pracowników gminnych, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych itd.).