aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu




AUTORZY PROJEKTU

Wykonawcą opracowania jest firma EuroCompass Sp. z o.o., która blisko współpracuje z samorządami lokalnymi województwa lubelskiego, tworząc na ich potrzeby dokumenty o charakterze strategicznym, w tym głównie strategie rozwoju lokalnego, plany rewitalizacji miast i wsi, gminne plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jednym z obszarów specjalizacji firmy są również specjalistyczne opracowania i analizy dla projektów inwestycyjnych, zarówno tych związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków (np. audyty energetyczne, studia wykonalności dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych), jak i instalacją różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii (np. obiektów biogazowych, ogniw solarnych i fotowoltaicznych). Wykonanie większości opracowań wynikało z potrzeb realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.
 


Obecnie firma na bieżąco monitoruje proces aktualizacji głównych dokumentów strategicznych w województwie lubelskim (np. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), a także krajowym (np. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020), starając się przy tym wychodzić naprzeciw samorządom lokalnym w ich przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej UE. Jednym z takich obszarów współdziałania jest wsparcie gmin w zakresie opracowania i wdrażania strategicznych planów działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 – które w nowej perspektywie finansowej będą podstawą do przyznawania dofinansowania na przedsięwzięcia z szeroko pojętego zakresu efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej. Opracowane przez firmę EuroCompass Sp. z o.o. modelowe rozwiązania w tym zakresie gwarantują wysoką jakość i użyteczność opracowanego dokumentu, który z pewnością będzie bardzo pomocny w zdobywaniu środków unijnych po roku 2013 na cele rozwoju zrównoważonej energetyki w gminie.